CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI
la Bilbao

Informații pentru cetățenii romani

Acte notariale

Potrivit art. 13, alin. 1 din Legea nr. 36/1995, oficiile consulare ale României din Spania îşi desfășoară activitatea notarială pe baza legii române și a înțelegerilor internaționale la care România este parte, precum și potrivit uzanțelor internaționale.

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi în Spania următoarele servicii notariale:

 1. redactarea de înscrisuri în vederea autentificării sau legalizării semnăturii;
 2. autentificarea înscrisurilor, cu excepția transmisiunilor imobiliare încheiate prin acte juridice între vii (se autentifică înscrisurile pentru care legea prevede expres forma autentică);
 3. legalizarea sigiliilor si a semnăturilor;
 4. darea de dată certă înscrisurilor prezentate de parti;
 5. certificarea unor fapte;
 6. legalizarea de copii de pe înscrisuri;
 7. efectuarea și legalizarea traducerilor;
 8. primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți;
 9. eliberarea de duplicate de pe actele notariale întocmite.

AUTENTIFICAREA DE PROCURI SI DECLARATII

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se tehnoredactează la sediul oficiului consular.

Pentru a întocmi o procura este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor (atunci când este prevăzută forma autentică pentru declarații) și pentru legalizarea semnăturilor persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul Consulatului şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil). Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentifícate / legalizate.

Astfel, procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate, iar în cazul procurilor pentru obţinerea cărţii de identitate solicitantul se poate identifica şi cu titlu de călătorie.

Autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, poate fi făcută de către oficiile consulare și la cererea persoanelor de origine română care au cetățenia romană sau statutul de apatrid, daca legile si reglementarile Regatului Spaniei nu prevad altfel.

Oficiile consulare ale României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (între care se numără şi România), procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentificate, în limba română sau în limba statului de respectiv, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate cu apostila prevăzută de Convenție de autorităţile competente ale statului respectiv. Documentele legalizate cu apostilă sunt valabile, în temeiul Convenţiei, pe teritoriul României, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.

În ţările cu care România a încheiat acorduri de asistenţă juridică în materie civilă, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români sunt recunoscute direct de autorităţile române, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română.

În ţările care nu sunt nici semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine şi nici ale unui acord bilateral de asistenţă juridică în materie civilă cu România, procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentifícate / legalizate, în limba română sau în limba statului de respectiv, de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate de autorităţile competente ale statului respectiv şi supralegalizate de ambasada sau consulatul român din acel stat. Dacă actul a fost redactat într-o limbă străină, el va trebui tradus în limba română pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.

Autentificarea procurilor şi declaraţiilor (atunci când legea prevede forma autentică pentru declarații) și legalizarea declarațiilor, precum şi supralegalizarea acestora de către ambasadele şi consulatele României sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.

Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti sau a certificatelor de stare civilă nu pot fi autentificate decât de oficiile consulare ale României (nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).

LEGALIZARE COPII DE PE INSCRISURI

Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să se adreseze cu cerere și să prezinte, în mod obligatoriu, funcţionarului consulatului român înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

LEGALIZARE TRADUCERE

Traducerile pot fi efectuate la oficiile consulare ale României din Spania cu plata taxelor consulare aferente conform prevederilor Legii nr. 198 / 2008 cu modificările și completările ulterioare.

Oficiile consulare ale României din Spania legalizează semnăturile traducătorilor autorizați de Ministerul Justiției din România înregistraţi în evidenţele acestora,în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1995 privind activitatea notarială și OM nr 233/C privind efectuarea traducerilor notariale.

NOTA: În cazul traducerilor efectuate de un traducător jurado din Spania, este nevoie de legalizarea semnaturii si a sigiliului acestuia de catre Ministerul Afacerilor Externe si Cooperarii Spaniol, urmand ca, ulterior, aceasta sa fie legalizata cu Apostila de la Haga, demers efectuat la Tribunalul Superior de Justitie. In acest caz, nu mai este nevoie de supralegalizarea consulatului.

Activitățile notariale prevăzute mai sus, care produc efecte juridice în România, pot fi îndeplinite, de catre oficiile consulare și la cererea persoanelor fizice sau juridice străine, în măsura în care legile și reglementările Regatului Spaniei sau acordurile bilaterale nu se opun.

Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română şi de un document de identitate valabil.

Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat, să semneze înscrisul în faţa consulului şi să prezinte un document de identitate valabil care să poarte semnătura titularului. Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor şi legalizarea semnăturii sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.


Certificatul de ”inscripție consulară”


Certificatul de ”inscripție consulară”este documentul pe care oficiile consulare ale României îl eliberează, la cererea cetățenilor români, sub forma unui certificat în limba spaniolă care cuprinde toate datele de identificare din România ale titularului-solicitant și atestă fapul că acesta a fost înscris în evidențele oficiului consular.

Certificatul de ”inscripție consulară” este documentul folosit în Spania de cetățenii români în două situații: completarea dosarului pentru obținerea cetățeniei spaniole și încheierea căsătoriei în fața autorităților spaniole locale.

Pentru eliberarea atestatului solicitantul trebuie să se prezinte la Consulat personal.

Documente necesare, eliberate de autoritățile române, care se prezintă în original la consulat:

 • pașaportul românesc sau cartea românească de identitate valabile;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatul de căsătorie al solicitantului (în cazul persoanelor căsătorite);
 • sentința de divorț a solicitantului (în cazul persoanelor divorțate);
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul persoanlor văduve);

Atestatul de stare civilă și componența familiei

Atestatul de stare civilă și componența familiei este documentul pe care Consulatul General al României la Bilbao îl eliberează, la cererea cetățenilor români, sub forma unui certificat în limba spaniolă care cuprinde toate datele de stare civilă înregistrate în registrele de stare civilă din România ale titularului și datele soțului, soției și copiilor acestuia.

Pentru eliberarea atestatului solicitantul trebuie să se prezinte la Consulat personal sau prin mandatar împuternicit cu procură autentificată de notar în România sau de un consul al României în străinătate. Dacă procura prin care se împunternicește un mandatar este autentificată de un notar public din Spania, aceasta trebuie să fie și apostilată în conformitate cu prevederile Convenției de la Viena din 5 oct. 1961 privind suprimarea obligației supralegalizării.

Documente necesare, eliberate de autoritățile române, care se prezintă în original la consulat:

 • pașaportul românesc sau cartea românească de identitate valabile;
 • certificatul de naștere al solicitantului;
 • certificatul de căsătorie al solicitantului (în cazul persoanelor căsătorite);
 • sentința de divorț a solicitantului (în cazul persoanelor divorțate);
 • certificatul de deces al soțului/soției (în cazul persoanlor văduve);
 • certificatele de naștere ale copiilor;

Dacă documentația prezentată este corectă, atestatul de stare civilă și componența familiei se eliberează în aceași zi.

 

Pentru orice serviciu consular notarial  trebuie prezentat un document de identitate românesc valabil în original și fotocopie, precum și documentul care să ateste reședința în cadrul circumscripției consulare. 

 

Programul de lucru cu publicul în ziua de vineri, 24 ianuarie 2020

17.01.2020

Potrivit legislației române în vigoare, Consulatul General al României la Bilbao VA FI ÎNCHIS VINERI, 24 IANUARIE 2020, Ziua Unirii Principatelor Române. În…

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Bilbao

29.11.2019

Astăzi, 29 noiembrie 2019, cu ocazia celebrării Zilei Naționale a României, Consulatul General al României la Bilbao a organizat o recepție la sediul oficiului…

Participarea consulului general al României la Bilbao la Sfânta Liturghie de la Pamplona (3 noiembrie 2019)

06.11.2019

Duminică, 3 noiembrie 2018, consulul general al României la Bilbao, Marian Popescu, a participat, alături de președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil …